Regulaminy

Najważniejsze informacje:

1.    Zwolnienie lekarskie nie stanowi podstawy do zwolnienia z opłaty za spotkanie.

2.    Za konsultacje obowiązuje przedpłata.

3.    Opłatę regulaminową należy uregulować w formie przelewu, bezwzględnie przed kolejnym terminem spotkania.

4.    W czasie trwania terapii płatności są regulowane w recepcji za pomocą gotówki lub karty płatniczej.

5. Odwołanie terminu zastępczego spotkania jest pełnopłatne.

6. Regulowanie opłat za sesje terapeutyczne dziecka może odbywać się w formie przedpłaty na konto bankowe, na miejscu po spotkaniu lub za cały miesiąc z góry przelewem.

Najważniejsze punkty regulaminu:

N

Organizatorem konsultacji i sesji terapeutycznych jest Małopolskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Felicjanek 10/9 w Krakowie.

N

Nieobecność należy zawsze zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu 12 307 77 37 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00 lub mailowo pod adresem: klinikamalzenska@gmail.com (w tytule proszę wpisać „Nieobecność”), najpóźniej 24h przed rozpoczęciem sesji. W przypadku sesji poniedziałkowych Klient zobowiązany jest odwołać spotkanie najpóźniej do piątku do godz.: 18:00.

N

Uczestnictwo w psychoterapii jest odpłatne według stawek ustalonych przez Małopolskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o.

N

Każde umówione spotkanie jest płatne. indywidualne: Wyjątkowo, dwa razy w ciągu 12 miesięcy, dopuszcza się możliwość odwołania umówionego spotkania bez ponoszenia kosztów. Nieobecność należy zgłosić zgodnie z zapisem ujętym wyżej. małżeńskie : Wyjątkowo, raz na 10 sesji, dopuszcza się możliwość odwołania umówionego spotkania bez ponoszenia kosztów.

Psychoterapia on-line
Psychoterapia prowadzona jest w trybie on-line. Przyjęta forma terapii prowadzona
z zastrzeżeniem iż część sesji, zgodnie z ustaloną na konsultacjach częstotliwością odbywa się w gabinecie terapeutycznym Małopolskiego Centrum Psychoterapii.

Klient zobowiązany jest do zapewnienia stałego miejsca swoich spotkań on-line. Wymogiem niezbędnym jest zagwarantowanie intymności, możliwości swobodnej rozmowy i dobre warunki techniczne połączenia oraz oświetlenie.

W przypadku braku możliwości przybycia na pierwszą konsultację osobiście niniejszy Regulamin należy zaakceptować drogą mailową.

Psychoterapia intensywna

Terminy ustalone przed rozpoczęciem terapii są niezmienne. Wszelkie wyjątki są rozpatrywane indywidualnie.

Warunkiem rezerwacji uzgodnionych z terapeutą terminów jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 500zł. Po pierwszej sesji należy uiścić resztę należności.

Dotyczy ochrony danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym od dn. 25.05.2018r rozporządzeniem o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, że Małopolskie Centrum Psychoterapii chroni i przetwarza Państwa dane osobowe wg ściśle określonych procedur zgodnych z w/w Ustawą.

Zanim Państwo wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptują Regulamin MCP Sp. z o.o. proszę o zapoznanie się z kilkoma istotnymi informacjami:

1) Państwa dane osobowe gromadzone są w wersji elektronicznej oraz papierowej w celu ich przetwarzania, a więc zapisania, przechowywania w celu kontaktu z Państwem i prowadzenia usług konsultacyjnych i psychoterapeutycznych. Wspomniane wyżej dane są specjalnie kodowane według ściśle określonego klucza.

2) W każdym momencie mają Państwo prawo do wprowadzenia zmiany w zgłoszonych danych osobowych bądź do ich wykreślenia z naszej bazy danych. Podkreślamy, iż wykreślenie danych skutkuje brakiem możliwości wydania zaświadczenia o uczestnictwie w psychoterapii w późniejszym czasie.

3) Dostęp do Państwa danych osobowych posiada Państwa terapeuta, osoby rejestrujące, Dyrektor Merytoryczny oraz Zarząd MCP Sp. z o.o.

Jeśli powyższe informacje są dla Państwa zrozumiałe i akceptowalne, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie numeru telefonu i adresu mailowego w celach kontaktowych:

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1000), w celach rejestracji koniecznych do rozpoczęcia i prowadzenia psychoterapii.

Wyrażamy zgodę / Nie wyrażamy zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1000), w celach informacyjnych oraz marketingowych (dotyczy pozwolenia na przesyłanie informacji wyłącznie o wydarzeniach organizowanych przez Małopolskie Centrum Psychoterapii Sp. z o. o. – m.in.: Warsztaty  dla małżeństw, dla rodziców, dla singli, Program 12 Kroków).

Akceptujemy Regulamin Kliniki Małżeńskiej prowadzonej przez Małopolskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o oraz powyższe treści dotyczące danych osobowych.

Procedura reklamacji szkoleń

1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia świadczenia usługi szkoleniowej.
2. Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej listem poleconym, faksem lub osobiście na adres:
Małopolskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o., ul. Felicjanek 10/9 31-104 Kraków.
Za datę złożenia reklamacji, o której mowa w pkt. 1 powyżej, uznaje się datę stempla pocztowego, datę wpływu faksu lub złożenia osobiście.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
– nazwę/imię i nazwisko uczestnika oraz adres siedziby/miejsce zamieszkania uczestnika;
– przedmiot reklamacji (nazwa szkolenia, termin, miejsce, itp.) wraz z uzasadnieniem.
4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych, liczonych od momentu jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu (np. konsultacje prawne, opinia rzeczoznawcy).  O decyzji co do rozpatrzenia reklamacji usługodawca zostanie powiadomiony drogą pocztową i drogą elektroniczną.
5. Możliwe formy rekompensaty w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji to:
– całkowity lub częściowy zwrot kosztów;
– rabat na kolejna usługę;
– ponowne wykonanie usługi lub jej części;
– inne – do uzgodnienia z klientem.
6. Firma Małopolskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o. z siedzibą ul. Felicjanek 10/9 31-104 Kraków, zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia w przypadku, gdy reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej lub będzie wynikać z nieznajomości postanowień zawartej umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO przez Małopolskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
Wobec obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy przekazać podstawowe informacje o wykorzystywaniu Pani/Pana danych osobowych w związku z udostępnieniem ich na rzecz Małopolskiego Centrum Psychoterapii Sp. z o.o. i podmiotów udzielających świadczeń medycznych w ramach działalności naszego Centrum.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Felicjanek 10/9, zwaną dalej „MCP”, reprezentowanym przez Pana Łukasza Kasiniak, prezesa.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
3. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychoterapeutycznych (konsultacja psychoterapeutyczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia, terapia wspierająca) na podstawie umowy (artykuł 6 RODO ust.1b) – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zamieszkania, staż małżeński/związku, informacji czy posiadają Państwo dzieci, ewentualne Państwa potrzeby (wystawienie rachunku lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychoterapeutycznej) i/lub na podstawie zgody (artykuł 9 RODO ust. 2a) – dane wrażliwe tj. dane o stanie zdrowia, powodzie zgłoszenia, rodzinie, pracy, itp.; i/lub żywotnego interesu klienta (artykuł 9 RODO ust. 2c).
4. W celu prawidłowej realizacji usług, Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umów powierzenia) następującym podmiotom:
– Państwa terapeucie
– osobom rejestrującym
– Dyrektorowi Merytorycznemu oraz Zarządowi MCP Sp. z o.o.
– księgowej – w razie konieczności wystawienia rachunku
– bankowi – w razie opłat w formie przelewów bankowych
– hostingowi – w razie kontaktu e-mailowego
– portalowi społecznościowemu facebook – w razie kontaktu poprzez fanpage
– innym komunikatorom – w razie kontaktu poprzez www
– superwizorowi – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego
5. Państwa dane osobowe gromadzone są w wersji elektronicznej oraz papierowej w celu ich przetwarzania, a więc zapisania, przechowywania w celu kontaktu z Państwem i prowadzenia usług konsultacyjnych i psychoterapeutycznych. Wspomniane wyżej dane są specjalnie kodowane według ściśle określonego klucza.
6. Dane przechowywane są w Małopolskim Centrum Psychoterapii pięć lat, po czym ulegają zniszczeniu.
7. Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychoterapeuty.
8. Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychoterapeuty, żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych z wyjątkiem:
– sytuacji wystawiania rachunku za usługę, gdy dane osobowe (imię, nazwisko, adres, rodzaj usługi) zostają przekazane osobie odpowiedzialnej za wystawienie rachunku. Pozostałe dane nie zostają przekazane.
– W sytuacji korzystania z usługi konsultacji/psychoterapii przez komunikator internetowy Skype – Małopolskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o. zobowiązuje się do wykonania usługi z poszanowaniem prywatności rozmowy przez Skype, lecz nie gwarantuje bezpieczeństwa danych w przestrzeni Internetowej.
– W sytuacji superwizji – czyli konsultacji przypadku z innym specjalistą/tką prowadzonej w celu nadzoru jakości pracy psychoterapeuty – informacje dotyczące pacjenta/tki podawane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przez MCP przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów MCP i jego pacjentów, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych terapeuty. Są one chronione tajemnicą przedsiębiorstwa i służą one wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji. Podkreślamy, iż wykreślenie danych skutkuje brakiem możliwości wydania zaświadczenia o uczestnictwie w psychoterapii w późniejszym czasie. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą listu poleconego poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul.Felicjanek 10/9, 31-140 Kraków.
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
12. Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanej na klucz szafie. Dane przetwarzane komputerowo są chronione hasłami.